Todo sobre el registro de jornada laboral ¿Qué hay que tener controlado?

El registre de jornada laboral és una activitat que permet controlar de manera més efectiva les hores treballades pels empleats. A més a més, fomenta la capacitat d’autogestió i l’autonomia dels treballadors. No obstant això, hi ha molts dubtes al voltant de la funcionalitat d’aquest registre. Tot seguit, t’indiquem tot sobre el registre de jornada laboral.

Què és el registre de jornada laboral?

Aquest registre té la finalitat de documentar les hores que han treballat els empleats de companyia. És important que estigui detallat al màxim possible per aportar transparència i claredat a l’hora de liquidar els sous o planificar les vacances. Aquest camp es troba dins de la competència de Recursos Humans i depenent de la mida de lempresa, es pot dur a terme amb diferents mètodes.

És obligatori tenir un registre de jornada laboral?

Des del març del 2019, és obligatori per a les empreses espanyoles realitzar un registre de jornada laboral. Els organismes públics del país s’encarregaran de revisar aquesta informació, si cal. Això sol passar per part d’Inspecció de Treball i Seguretat Social. Per tant, totes les organitzacions espanyoles han de mantenir aquest registre amb vista a aportar beneficis tant als empleats com als ocupadors.

Quina finalitat té el registre de jornada?

L’objectiu d’aquest recurs és mantenir el compliment de les pauses i els descansos dels empleats. Por otra parte, busca evitar situaciones de explotación laboral, que serían todos aquellos casos en los que se exceda el tiempo de trabajo permitido por ley. En el cas d’Espanya, el màxim són nou hores al dia, llevat que hi hagi un conveni que estipuli una altra quantitat.
Això no obstant, té una altra finalitat: oferir als empleats una manera de controlar els seus temps de producció. Per tant, el registre de jornada laboral és un factor que serveix per resoldre qualsevol desacord sobre el salari o els temps treballats.

Com s’implementa el registre de jornada laboral?

Per dur a terme aquest registre cal seguir un mètode. Alguns dels més coneguts són:

  • El sistema de targeta. Aquest és un dels més coneguts i es tracta de fitxar mitjançant una targeta que sintrodueix en un torniquet per permetre lentrada.
  • Petjada dactilar. Amb lera de la digitalització, les empreses estan incloent nous mètodes per registrar les hores de treball. En aquest cas, la petjada dactilar és una manera de fitxar ràpidament. Les empreses instal·len sensors per a empremtes digitals a l’entrada dels seus edificis i així poden controlar els treballadors.
  • Codi QR. Aquest és un altre dels mètodes que s’han implantat gràcies a la tecnologia. És tan senzill com escanejar un codi QR amb un dispositiu mòbil.
    Tota la informació emesa pels treballadors s’emmagatzema en programari específic. D’aquesta manera, l’equip de recursos humans podrà accedir a les dades amb agilitat.

4 avantatges del registre de jornada laboral a empreses

En el cas d’Espanya, el registre de jornada laboral és obligatori, però té una sèrie d’avantatges per a les empreses i els empleats.

Millora el control laboral

Els directius de les empreses tenen fàcil accés a les hores treballades dels empleats. Alhora, els treballadors coneixen l’existència del registre i estaran més pendents de complir amb l’horari de treball.

Nòmines més simplificades

El procés de pagament de salaris es fa de manera més senzilla quan es coneix amb eficiència les hores treballades per cada empleat. El registre de jornada laboral permet que es bonifiquin correctament les hores extra i que s’evitin els pagaments extra a les jornades regulars. Per tant, aquest registre és una manera de fidelitzar els empleats i evitar pèrdues innecessàries.

Major efectivitat en Recursos Humans

El registre de jornada laboral permet conèixer amb profunditat els diferents departaments d’una empresa. Des de Recursos Humans, tindran més capacitat de gestió i els directius tindran més visibilitat sobre els treballadors.

Ajuda amb la modernització empresarial

Els registres de jornada laboral es duen a terme amb la utilització de targetes en torniquets, empremtes digitals, codis QR o sensors. Això permet a les empreses digitalitzar-se i acollir noves formes de treball que augmentaran lorganització i la productivitat.
Ara que ho sabeu tot sobre el registre de jornada laboral, des de CS Associats us recomanem automatitzar el registre de jornada laboral amb el nostre programari d’última tecnologia. D’aquesta manera, podreu establir un entorn de treball més còmode i productiu.

Andrés, Á. (2023). Registro del Horario de los trabajadores | Guía Completa. Blog de Recursos Humanos de Bizneo HR: práctico y actual. https://www.bizneo.com/blog/registro-de-jornada-laboral/
Registro de la jornada laboral: por qué es importante y cuáles son sus ventajas. (2022, 24 abril). https://www.personio.es/glosario/registro-jornada-laboral/
Angie. (2023, 21 abril). Ley laboral en Andorra. Andorra Solutions. https://www.andorra-solutions.com/es/ley-laboral-andorra/
GUIA SOBRE EL REGISTRO DE JORNADA. (s. f.). Ministerio de trabajo, Migraciones y Seguridad Social. https://www.mites.gob.es/ficheros/ministerio/GuiaRegistroJornada.pdf

Programa per a la digitalizació Kit Digital.

Et podem ajudar en serveis com aquest: