Política de Privacitat

Política de privacitat

De conformitat amb allò establert pel Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de dades personals i la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals (LQPD), us informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la vostra adreça de correu electrònic, han estat incloses en un tractament titularitat de CS ASSOCIATS S.L., [d’ara endavant CS Associats],amb domicili social a la Carrer Mare de Deu de les Neus 72, local 08031 Barcelona, amb CIF B63011639, és l’encarregada de l’explotació, la gestió i el funcionament del portal web esmentat anteriorment.

S’informa que les dades poden ser tractades amb la finalitat de facilitar informació dels nostres productes i/o serveis per mitjans electrònics, sempre que ens autoritzi el tractament. Les vostres dades podran ser objecte de l’elaboració de perfils, per tal d’aplicar un pla de fidelització d’acord amb la vinculació comercial del client i oferir ofertes que siguin adequades a les vostres preferències. Vostè podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus de comunicacions, enviant un correu electrònic a l’adreça info@csassociats.com i indicant a l’assumpte «Baixa de la llista de distribució».

Así mismo, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación, enviando un escrito acompañado de una fotocopia del D.N.I o documento acreditativo equivalente a la siguiente dirección electrónica: dpd@csassociats.com indicando en el asunto «Protección de datos«.

POLÍTICA

CS ASSOCIATS està especialment sensibilitzat amb la protecció de les dades dels usuaris dels serveis que accedeixen al lloc web. Mitjançant aquesta Política de Privadesa s’informa els usuaris de csassociats.com del tractament i usos a què se sotmeten les dades personals que es recapten a la web mitjançant la informació addicional, a fi que decideixin, lliurement i voluntàriament, si volen facilitar la informació sol·licitada.

MESURES DE SEGURETAT

Finalment s’informa que CS ASSOCIATS, ha adoptat en el sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives adequades, a fi de garantir la seguretat i la confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.

DRETS DELS USUARIS

L’interessat de les dades personals podrà exercir els drets que li assisteixen, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades i de la Llei 29/2021 qualificada de protecció de dades personals, i que són:

A.– El dret d’accés es podrà exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat.

CS ASSOCIATS,procedirà a notificar la decisió en el termini d’un mes. Si fos en sentit afirmatiu, linteressat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

B.- El derecho de rectificación y supresión podrán ser ejercitados, con arreglo a las siguientes previsiones, siempre que el interesado considere que los datos recogidos en nuestros tratamientos son inexactos, incompletos, inadecuados o excesivos. En este caso, podrá ejercitarlos a través de alguno de los medios anteriormente previstos.

CS ASSOCIATS, procedirà a la rectificació o supressió dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

C.- El dret d’oposició podrà ser exercitat, d’acord amb les previsions següents, sempre que l’interessat es vulgui oposar al tractament de les dades personals tant si les dades es tracten lícitament per interès legítim o consentiment relatiu a fins publicitaris.

D.– El dret de portabilitat podrà ser exercitat, d’acord amb les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments han de ser tornades al titular de les dades, o si escau a un tercer (Encarregat de tractament).

E.- El dret de limitació del tractament podrà ser exercitat, prèviament el dret d’oposició al tractament de les dades, i que mentre no es resolgui el dret d’oposició, es limiti el tractament de les dades.

CANVI DE NORMATIVA

CS ASSOCIATS, es reserva el dret de modificar aquesta política a fi d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials. Aquests canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària a la nostra pàgina web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es consideri atorgat d’acord amb els termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentari que pogués tenir en referència a aquesta normativa, no dubti a consultar-ho dirigint la seva comunicació a: info@csassociats.com